Reklamační řád

ZÁVODU WINTERMAN XTREME TRIATHLON
(dále jen „WMXTRI“)

Článek I.
Předmět reklamačního řádu

 1. Reklamační řád stanoví postup zákazníka a organizátora závodu WINTERMAN XTREME TRIATHLON – WINTERMAN s.r.o. (dále jen „WMXTRI“) v případech, kdy přes veškeré úsilí WMXTRI zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodej startovného prostřednictvím jednorázové elektronické registrace do závodu WMXTRI.

Článek II.
Prodej startovného prostřednictvím WMXTRI

 1. Prodej startovného prostřednictvím prodejního portálu WMXTRI se realizuje na základě obchodních podmínek pro prodej startovného prostřednictvím jednorázové elektronické registrace WMXTRI (dále jen „obchodní podmínky“).
 2. Prodej startovného se realizuje pouze elektronicky prostřednictvím jednorázové registrace do závodu pomocí prodejního portálu WMXTRI při registraci do závodu.
 3. Zakoupené startovné je nepřenosné a platí pouze pro jednoho závodníka. Startovné se eviduje pouze elektronicky na základě podrobné jmenovité registrace.
 4. Startovné je lze vrátit pouze za níže uvedených podmínek:
  a) 20% storno ze zaplaceného startovného při zrušení účasti do termínu 31.3.2017
  b) 50% storno ze zaplaceného startovného při zrušení účasti do termínu 31.5.2017
  c) při zrušení účasti po termínu 31.5. 2017 se startovné nevrací
 5. Transfer celé výše startovného je možný provézt na další rok na základě elektronické žádosti odeslané na winterman@czxtri.com nejpozději do 31.5.2017, administrační poplatek za transfer startovného na další ročník je 20% ze zaplaceného startovného.

Článek III.
Zrušení akce

 1. V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek, z důvodu vyšší moci, či z jiných závažných důvodů si organizátor vyhrazuje právo závod měnit, upravovat trasu či měnit časový harmonogram závodu, v nevyhnutelných případech případně celý závod zcela zrušit.
 2. O každé změně bude organizátor neprodleně informovat na svých webových stránkách www.czxtri.com a na facebookovém profilu závodu WMXTRI www.facebook.com/czxtri/.
 3. Účastník bere na vědomí, že WMXTRI je dlouhý extrémní závod ztížený svojí geografickou polohou, časovou délkou trvání závodu, silničním provozem a říjnovým termínem konání s nestálými povětrnostními podmínkami. Všechny tyto uvedené okolnosti mohou způsobit organizační změnu závodu, na kterou si v případě nutnosti, organizátor vyhrazuje plné právo.

Článek IV.
Účinnost reklamačního řádu

 1. Reklamační řád je závazný pro zákazníka a organizátora závodu WINTERMAN XTREME TRIATHLON – WINTERMAN s.r.o. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 89/2012 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Reklamující souhlasí s tím, že WINTERMAN XTREME TRIATHLON – WINTERMAN s.r.o. vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od registrace do závodu.
 3. Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 15. listopadu 2016.

Vydal dne 30. 10. 2016 WINTERMAN XTREME TRIATHLON – WINTERMAN s.r.o.