Všeobecné smluvní (obchodní) podmínky

MALEVIL WINTERMAN XTREME TRIATHLON
winterman@czxtri.com

Tyto podmínky se vztahují na sportovní akci, závod MALEVIL WINTERMAN XTREME TRIATHLON (dále jen „WMXTRI“), konaný dne 15.10. 2017 a jeho případné doprovodné akce (testovací plavání před závodem, povinná rozprava před závodem, finisherský ceremoniál den po závodě) dále jen „doprovodné akce“.

Úvodní ustanovení

Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) extrémního závodu MALEVIL WINTERMAN XTREME TRIATHLON a jeho doprovodných akcí  je společnost WINTERMAN s.r.o. se sídlem: Heřmanice v Podještědí 281, Jablonné v Podještědí 47125, IČ:05537321 přičemž registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce.
Účastníkem akce může být pouze osoba splňující předpoklady stanovené těmito podmínkami.
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem závodu  a je povinností každého účastníka se s nimi dopředu, před registrací seznámit.

1) Účinnost a platnost všeobecných podmínek závodu

Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem závodu. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem vzniká registrací účastníka k účasti na závodu. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem, účastník je povinen odevzdat podepsaný dokument „Prohlášení a souhlas s Všeobecnými smluvními podmínkami WMXTRI“  při  registraci před závodem na předem určeném místě. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn podmínky, jakož i pravidla závodu, měnit a to až do dne konání závodu. Aktuální podmínky či pravidla závodu jsou zveřejněny na webových stránkách www.czxtri.com

2) Všeobecná ustanovení

V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek, z důvodu vyšší moci, či z jiných závažných důvodů může organizátor závod změnit nebo či upravit trasu či časový harmonogram závodu, případně závod zrušit.
O tomto kroku bude organizátor neprodleně informovat na svých webových stránkách www.czxtri.com a na facebookovém profilu závodu WMXTRI https://www.facebook.com/czxtri/.
Účastník musí vzít na vědomí, že WMXTRI je dlouhý extrémní závod ztížený svojí geografickou polohou, časovou délkou trvání závodu, silničním provozem a říjnovým termínem konání s nestálými povětrnostními podmínkami. Všechny tyto uvedené okolnosti mohou způsobit organizační změnu závodu, na kterou si v případě nutnosti, organizátor vyhrazuje plné právo.

3) Pravidla pro účast v závodě a bezpečnost účastníků

Závodu WMXTRI se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let, jejíž zdravotní stav umožňuje na tomto typu závodu účast. Účastník je povinen se v místě závodu, v jeho průběhu i při doprovodných akcích chovat tak, aby bezpodmínečně dodržoval pravidla silničního provozu a neohrožoval ostatní účastníky závodu či diváky. Závodník a jeho support nemá žádné výjimky z pravidel silničního provozu. Účastník je povinen v závodě používat technické vybavení ve způsobilém stavu. Účastníci budou informování o všech aktuálních organizačních opatřeních na povinné před-závodní rozpravě a jsou povinni se řídit pokyny organizátora závodu. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka závodu, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu, bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Organizátor má také právo účastníka ze závodu vyloučit, pokud jakýmkoli způsobem poruší „Pravidla závodu WMXTRI“ či tyto Všeobecné smluvní podmínky. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze organizátor či osoba pověřená organizátorem. Tato osoba bude mít kartu s označením „WINTERMAN XTREME TRIATHLON CREW“ nebo vozidlo s označením „WINTERMAN CREW“. Účastník je povinen respektovat pokyny organizátora a případně se podrobit vyžádané lékařské prohlídce či ošetření v místě konání závodu v případě, že to bude nutné vzhledem k ochraně jeho zdraví nebo bezpečnosti či ochraně jiných osob. Účastník je povinen dbát instrukcí osob vykonávajících lékařské ošetření. Účastník je také povinen organizátory případně informovat o zraněních, které si vyžádají lékařské ošetření a vznikly v průběhu závodu. Účastník je povinen mít po celou dobu viditelně umístěné startovní číslo na speciálním opasku WMXTRI s kapsou a GPS vysílačem. Při plavecké části je závodník povinen mít plaveckou čepici WMXTRI s číslem a speciální vodotěsné pouzdro s reflexní blikačkou, GPS vysílačem a emergency píšťalkou umístěné kolem pasu na neprenu. Startovní číslo s páskem a GPS vysílačem je nepřenosné, závodník  jej musí mít po celou dobu závodu viditelně umístěné na vrchní vrstvě oblečení, na kole na zádech, při běhu vpředu kolem pasu. Účastník je povinen si ve stanovenou dobu registrace vyzvednout startovní číslo, plaveckou čepici, reflexní blikací pásek na kolo a běh, race manual, tričko pro support a WMXTRI náramky na ruce. Vodotěsné pouzdro s gumou a emergency píšťalkou, GPS vysílač a blikací světlo si účastníci vyzvednou na palubě lodi po vyplutí na start. Účastníkovi bez GPS vysílače nebude umožněn start. Účastník je povinen chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození uvedených věcí. Pouzdro s GPS, píšťalkou a blikačkou vymění organizátor za finisherské tričko. Výměna proběhne den po závodě před finisherským ceremoniálem na předem určeném místě v resortu Malevil.

4) Podmínky registrace a úhrada startovního poplatku

Závodu se mohou účastnit pouze řádně a včas registrovaní účastníci. Registraci účastník provede prostřednictvím elektronického registračního formuláře na stránkách www.czxtri.com. Účastník se může registrovat pouze jako jednotlivec (muž nebo žena 18 let a starší). Výše startovního poplatku a platební podmínky budou zveřejněny na internetových stránkách www. czxtri.com. Registrace je podmíněna úhradou startovního poplatku. Neuhradí-li účastník startovní poplatek ve stanovené lhůtě, bude jeho registrace zrušena. Organizátor stanoví maximální počet účastníků závodu a poslední možný termín registrace. Tato informace bude uvedena na web. stránkách www. czxtri.com. Registrace učiněné mimo stanovený rámec nebudou považovány za platné. Organizátor má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení. Velikost finisher trička a dalších věcí nelze po odeslání registrace měnit. Pro komunikaci s organizátorem použijte e-mail: winterman@czxtri.cz.

5) Storno poplatky za zrušení účasti jsou následovné:

 1. 20% ze zaplaceného startovného při zrušení účasti do termínu 31.3.2017
 2. 50% ze zaplaceného startovného při zrušení účasti do termínu 31.5.2017
 3. transfer startovného na další rok je možný nejpozději do 31.5.2017, administrační poplatek je 20%
 4. 100% ze zaplaceného startovného při zrušení účasti od 1.6. 2017

Navrácení startovného po termínu 31.5.2017 není z organizačních důvodů možné.

6) Prohlášení a souhlas se Všeobecnými smluvními podmínkami závodu WMXTRI

Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný harmonogram závodu či závod zrušit z důvodu okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závažných důvodů, na jejichž vzniku organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takovýchto případech nebude mít organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s tímto organizačním opatřením.
Organizátor není odpovědný za újmy na zdraví a škody na majetku či finanční škody, které vzniknou nezodpovědným chováním účastníků či diváků a které tudíž nezavinil nebo nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora. Organizátor nezodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí v závodě WMXTRI a jeho doprovodných akcí. Je povinností každého účastníka zvážit ještě před závodem svůj zdravotní stav, případně jej konzultovat s lékařem a prostudovat si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách závodu www. czxtri.com. Účastník musí vzít na vědomí, že WMXTRI je náročný vytrvalostní triatlonový závod ztížený plným silničním provozem a tvrdými povětrnostními podmínkami díky, kterým může organizátor tento závod nepředvídatelně měnit a upravovat.

7) Závazné prohlášení účastníka závodu

Registrací k závodu účastník potvrzuje a prohlašuje následující:

 1. účastník prohlašuje, že je svéprávnou osobou starší 18 let.
 2. účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotného závodu nemá právní nárok
 3. účastník prohlašuje, že se závodu WMXTRI jeho doprovodných akcích účastní z vlastní vůle a na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí, a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za újmu na zdraví nebo škodu na majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek a „Pravidel závodu WMXTRI“
 4. účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a škodu na majetku svém nebo jiných osob, či za vznik škody způsobené nezodpovědným chováním či porušením ustanovení těchto podmínek
 5. účastník starší 18 let prohlašuje, že je plavcem a nejsou mu známy žádné překážky, které by bránily jeho účasti v závodě
 6. účastník si je vědom faktu, že by měl mít uzavřené běžné úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
 7. účastník se zavazuje, že se závodu nebude účastnit pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky
 8. účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody na majetku nebo újmy na zdraví či životu vzniklých při účasti v závodě WMXTRI a jeho doprovodných akcích. Účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat podmínky účasti a instrukce organizátora a osob jím pověřených
 9. účastník dále potvrzuje, že zvážil svůj zdravotní stav, případně jej konzultoval s lékařem, a že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti závodu a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat, bere také plně na vědomí, že závod je fyzicky a psychicky náročný, vyžadující plnou fyzickou zdatnost a výdrž, neboť se jedná o dlouhý vytrvalostní extrémní triatlon ve zcela exponovaných náročných přírodních podmínkách
 10. účastník prohlašuje, že si přečetl a seznámil se s „RACE MANUALEM“, který obdržel elektronicky před závodem
 11. účastník prohlašuje, že dokonale obeznámil s podmínkami závodu také svého Supporta, především s pravidly pro Support, které jsou součástí manuálu závodu, dokument SUPPORT INFO si převezme závodník/support v den registrace závodu
 12. závodník svým podpisem vyjadřuje souhlas, že v případě výhry věnuje „price money“ dětskému kardiocentru Motol, FN Motol, ČR a to jménem organizátora, což je společnost WINTERMAN s.r.o.
 13. účastník se zavazuje, že nebude vědomě svým nezodpovědným chováním ohrožovat ostatní účastníky závodu, diváky ani sám sebe, dále také prohlašuje, že nebude vědomě ničit majetek organizátora ani spolupracujících subjektů a osob
 14. všechny škody, které účastník způsobí jiným účastníkům závodu, organizátorovi či osobám spolupracujícím, je účastník povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady
 15. účastník závodu se zavazuje, že se bude řídit všemi pokyny organizátora a jím pověřených osob, které na průběhu závodu s organizátorem spolupracují
 16. účastník je povinen absolvovat veškeré povinné instruktáže pořádané organizátorem v souvislosti se závodem, pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora
 17. účastník prohlašuje, že v rámci předcházení jakékoliv újmy v případě, že v rámci své účasti zjistí jakékoliv neobvyklé či určité riziko závodu, že upozorní organizátora akce na jakékoliv zjištěné nedostatky a nebezpečí
 18. účastník si je plně vědom, že se závod jede za plného silničního provozu s mnoha železničními přejezdy a křižovatkami
 19. Účastníci závodu jsou povinni bezpodmínečně dodržovat pravidla silničního provozu
 20. účastník si je vědom faktu a souhlasí s tím, že harmonogram akce a případné změny jsou plně v kompetenci organizátora
 21. účastník převezme na lodi před startem vodotěsné pouzdro s píšťalkou, blikačkou a GPS a den po závodě tyto věci odevzdá organizátorovi. V případě poškození či ztráty GPS je účastník povinen zaplatit organizátorovi vzniklou škodu

Žádné ustanovení těchto podmínek nelze vykládat tak, že předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, anebo že se jím strana práva nároku na takovou náhradu vzdává.
Nedílnou součástí těchto podmínek jsou následující související dokumenty, se kterými je účastník povinen se taktéž seznámit: Prohlášení a souhlas se Všeobecnými smluvními podmínkami závodu WMXTRI nutno odevzdat podepsané v den registrace závodu a SUPPORT INFO, který si převezme závodník v den registrace závodu.
Prohlášení o zpracování osobních údajů účastníků závodu WMXTRI  nutno odevzdat podepsané v den registrace závodu.

Tyto podmínky jsou platné od 15.1 1. 2016